Skip to main content

ออมทรัพย์

เรียงตาม:
document
การรวมกลุ่มกันของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิต ตามแนวคิดของครูชบ ยอดแก้วในรูปของกองทุนหมุนเวียนชาวบ้านซึ่งบริหารจัดการโดยผู้นำชุมชนและอาศัยเงินทุนของพวกเขาเองเป็นครั้งแรกในจ.สงขลาสามารถแสดงบทบาทในการพัฒนาสร้างหลักประกันชีวิตให้กับชาวบ้านในจังหวัดได้เป็นอย่างดี และปัจจุบันขยายผลไปต่างจังหวัดและเครือข่ายอื่นอีกเป็นจำนวนมาก
อ่านต่อ...