Skip to main content

โภชนาการ

เรียงตาม:
document
คู่มือกินดีทำได้ ขยับกายอีกนิด พิชิตไขมัน ฉบับนี้เน้นการเสริมทักษะด้านการเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การออกกำลังกาย และการผ่อนคลายความเครียด สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วย ตนเองเพื่อให้มี “รูปร่างดี สุขภาพแข็งแรง” ไปตลอดชีวิต
อ่านต่อ...
document
อาหารแลกเปลี่ยน เป็นการจัดกลุ่มอาหารโดยยึดปริมาณคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันเป็นหลัก โดยที่อาหารในแต่ละหมวดจะให้พลังงาน และสารอาหารหลักดังกล่าวในปริมาณที่เท่ากัน จึงสามารถนำอาหารภายในหมวดเดียวกันมาแลกเปลี่ยนกันได้ ทำให้ผู้ใช้รายการอาหารแลกเปลี่ยนสามารถรับประทานอาหารได้หลากหลายมากขึ้น โดยที่ยังได้รับพลังงาน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันที่ไม่แตกต่างจากเดิม
อ่านต่อ...
document
โรควิถีชีวิต ที่มาคือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ กระแสบริโภคนิยมที่มุ่งเน้นการบริโภคแป้ง น้ำตาล และอาหารจำพวกไขมันที่มีอยู่มากมายในท้องตลาด อาหารหวานที่มาในรูปของขนม เครื่องดื่ม นำสู่แนวโน้มการเกิดโรคฟันผถ ภาวะอ้วนซึ่งอาจนับเป็นการเปลี่ยนแปลงระยะกลางที่นำสู่โรคเรื้อรังมากมายในระยะยาว
อ่านต่อ...
document
เด็กวัยเรียน เป็นช่วงที่ร่างกาย มีการเจริญเติบโต ทั้งความสูงและขนาดของร่างกาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในช่วงวัยนี้จะมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ก่อให้เกิดปัญหา ซึ่งพบทั้งปัญหาการขาดสารอาหาร และได้รับสารอาหารบางอย่างมากเกินไป การส่งเสริมโภชนาการด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาหารและสารอาหารอย่างถูกต้องจะช่วยให้เลือกอาหารที่บริโภคได้อย่างเหมาะสม มีคุณค่าครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายสอดคล้องกับพฤติกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความปลอดภัยต่อชีวิตและเป็นกำลังที่มีคุณภาพต่อไป
อ่านต่อ...
document
รวบรวมสาระเรื่องน่ารู้ที่เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย และสุขภาพเพื่อเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติสำหรับเด็ก และเยาวชนในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการมีสุขลักษณะที่ดีสามารถดูแล ป้องกันตนเองจากโรคที่เกี่ยวข้องกับอาหารทำให้เด็กไทยฉลาด มีสุขภาพดี รู้จักเลือก และที่สำคัญที่สุด คือนำสิ่งดีๆ ขยายผลสู่ครอบครัว และชุมชน
อ่านต่อ...
 ดี มีสุข ด้วยโภชนาการ.jpg
document
กระแสของการรักษาสุขภาพได้สร้างความตระหนักในปัญหาสุขภาพอันเกิดขึ้นจากการละเลยด้านโภชนาการอันนำมาซึ่งปัญหาของร่างกายอย่างมากมาย และหากจะหวังผลในระยะยาวคงต้องเริ่มกันที่กลุ่มคนที่เป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า นั่นก็คือเด็กหรือเยาวชน เป็นอันดับแรก และบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้คงนำไปใช้ต่อยอดขยายผลได้เป็นอย่างดี
อ่านต่อ...
document
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาด้านโภชนาการสำหรับวัยสูงอายุอย่างง่ายๆ เพื่อที่ผู้สูงอายุ ตลอดทั้งผู้ดูแล หรือผู้ใกล้ชิดได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านโภชนาการได้อย่างถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดต่อผู้สูงอายุได้ อันจะนำไปสู่การปฏิบัตตนของผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน และสุขภาพแข็งแรง อันหมายถึง การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่เป็นมิ่งขวัญของครอบครัวต่อไป
อ่านต่อ...
document
การเปลี่ยนผ่านทางโภชนาการเป็นผลสืบเนื่องจากโลกาภิวัฒน์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของโรคอ้วนและโรคเรื้อรังจากอาหาร และสร้างผลกระทบของธรรมชาติต่อระบบการผลิตอาหารจากการเกษตร ส่งผลให้ประเภท ราคา และความต้องการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บริหารจะต้องเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนผ่านทางโภชนาการ
อ่านต่อ...
 2 ปีขึ้นไป.jpg
document
จากการสำรวจการรับประทานอาหารว่างของเด็กเล็ก เด็กได้รับพลังงานจากอาหารว่างและขนมมากกว่าที่ควรได้รับ ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารมือหลักน้อยลง ส่งผลให้เด็กไทยมีปัญหาโภชนาการเกินและเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างมาก จำเป็นต้องให้ความรู้เรื่องโภชนาการแก่พ่อแม่และผู้ปกครอง
อ่านต่อ...
 ความเป็นไทย ใครคุกคาม.jpg
document
จะมีสักกี่คนที่เข้าใจถึงความจริงอันเจ็บปวด ว่าขณะที่เราภูมิใจกับยอดตัวเลขการส่งออกที่มากมายนั้น ในทางกลับกันประเทศเดียวกันนี้ยังนำเข้าอาหารมากมายอย่างที่ทำให้เราต้องตื่นตะลึงเลยทีเดียว ในความเป็นจริงคือปัญหาของค่านิยมการบริโภคที่ผิดๆ วัตถุนิยม บริโภคนิยม ความฟุ้งเฟ้อ สิ้นเปลือง โก้เก๋กับค่านิยมต่างชาติที่คุกคาม ความหลงงมงายว่าเป็นของดี ทำให้เราแทบจะต้องเสียดุลเลยทีเดียว ทั้งนี้ยังไม่รวมปัญหาที่จะมาพร้อมกับการบริโภคที่ผิดๆอีก
อ่านต่อ...