Skip to main content

ทักษะการเรียนรู้

เรียงตาม:
 ครูสื่อสุขภาพ.jpg
document
คู่มือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาให้รู้เท่าทันวิธีการโฆษณาชวนเชื่อของสินค้าขนมเด็ก หนังสือเล็กๆ เล่มนี้ที่เพื่อนครูสามารถนำไปฝึกฝนพัฒนาทักษะฝีมือการสอนเพื่ออำนวยการเรียนรู้ด้วยตนเอง เคล็ดลับแห่งความสำเร็จในวิชาชีพครู ซึ่งอาจสรุปเป็นคำขวัญง่ายๆ ได้ว่า สอนสนุก ปลุกความคิด เชื่อมชีวิตกับการเรียนรู้
อ่านต่อ...
document
เป็นข้อมูลให้วัยรุ่นได้รู้จักการเรียนรู้ความรู้ หลักการ และการนำทักษะต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้หลักการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมจะสามารถทำให้วัยรุ่นเข้าใจตนเองและสังคมรอบด้านได้ดีมากขึ้น
อ่านต่อ...