Skip to main content

การทำงานชุมชน

เรียงตาม:
document
ยุติธรรมชุมชนไม่เพียงแต่เป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น แต่ยุติธรรมชุมชนยังเป็นห้องเรียนห้องใหญ่ที่ชาวบ้าน และชุมชนได้เรียนรู้หลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และใกล้ตัวมากที่สุด
อ่านต่อ...