Skip to main content

อย.น้อย

เรียงตาม:
document
กิจกรรม อย.น้อย เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเอง เพื่อนนักเรียน โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน เช่น การตรวจสอบอาหารที่จำหน่ายในโรงเรียน รอบๆ โรงเรียนในชุมชนโดยใช้ชุดทดสอบบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา ฟอร์มาลีน จุลินทรีย์ในน้ำและน้ำแข็ง จุลินทรีย์ที่ภาชนะและมือของผู้ปรุง และยังทำหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการบริโภคและสาธารณสุขในโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย
อ่านต่อ...
 อย. น้อย.jpg
document
โครงการ อย.น้อยเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากกิจกรรมควบคู่ไป รายงานโครงการประเมินผลกิจกรรม อย.น้อยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเครือข่าย อย.น้อยให้กับโรงเรียนต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานกิจกรรมอย่างกว้างขวาง เข้มแข็ง และยั่งยืน
อ่านต่อ...