Skip to main content

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

เรียงตาม:
document
แผนพัฒนาฯ 10 เป็นแผนการยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ดีขึ้น ส่งผลให้คนไทยอยู่ดีมีสุข โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ยึดกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
อ่านต่อ...