Skip to main content

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

เรียงตาม:
jpg
document
เป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนารูปแบบการทำงานในตำบลที่รับผิดชอบของผู้วิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่ และเพื่อศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ และพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เหมาะสม
อ่านต่อ...