Skip to main content

อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

เรียงตาม:
document
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาด้านโภชนาการสำหรับวัยสูงอายุอย่างง่ายๆ เพื่อที่ผู้สูงอายุ ตลอดทั้งผู้ดูแล หรือผู้ใกล้ชิดได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านโภชนาการได้อย่างถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดต่อผู้สูงอายุได้ อันจะนำไปสู่การปฏิบัตตนของผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน และสุขภาพแข็งแรง อันหมายถึง การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่เป็นมิ่งขวัญของครอบครัวต่อไป
อ่านต่อ...