Skip to main content

การดูแลสุขภาพ

เรียงตาม:
document
คู่มือบันทึกสุขภาพดีเพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ
อ่านต่อ...
document
แนวคิดใหม่ในการปฏิรูปสุขภาพ มีฐานคิดที่สำคัญคือ สร้าง นำ ซ่อม นั่นคือเน้นการสร้างเสริมสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยมากกว่าการรักษาเมื่อเจ็บป่วยไปแล้ว ซึ่งต้องควบคู่ไปกับความเชื่อว่าสุขภาพเป็นความรับผิดชอบของตนเองไม่ใช่บุคลากรสาธารณสุข กลวิธีที่สำคัญที่เป็นที่ยอมรับกันคือการให้ความรู้กับประชาชน โดยเชื่อว่าถ้าประชาชนมีความรู้และปฏิบัติตนถูกต้องจะสามารถสร้างสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้ การให้ความรู้ทางวิทยุกระจายเสียงเป็นวิธีการที่ได้ประโยชน์กับคนหมู่มาก คณะพยาบาลศาสตร์จึงมุ่งมั่นจัดทำรายการ “สุขภาพดี ชีวีมีสุข” เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่มวลชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นพลังผลักดันให้ประชาชนมีความรู้ รับผิดชอบและสร้างสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
อ่านต่อ...
document
โครงการเผยแพร่บทความวิชาการทางสื่อวิทยุในรายการ “วิถีสุขภาพ” นับเป็นงานบริการวิชาการงานหนึ่งของคณะสาธารณสุขศาสตร์ อันจะมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน โดยใช้สื่อวิทยุในการเผยแพร่ โครงการได้รวบรวมบทความสารคดีของรายการออกมาจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่และช่วยส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรง
อ่านต่อ...
document
ถึงแม้ว่าพวกเราหลายคนจะมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ค่อยมีการเจ็บป่วย ไม่สบาย และไม่ค่อยได้ไปหาหมอ แต่บางคนก็คงไม่ปฏิเสธว่าไม่เคยไปโรงพยาบาล คำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่า “อโรคา ปรมา ลาภา” ความไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐ เป็นคำสอนที่ยังใช้ได้กับทุกยุคสมัย เพราะหากเรามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว โดยเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองให้สุขภาพกายแข็งแรงเกื้อหนุนสุขภาพใจให้เข้มแข็ง เราก็จะปฏิบัติตัวเพื่อให้สามารถรับมือการความเจ็บป่วยนั้นได้ด้วยตัวเราเองก่อนที่จะเกินความสามารถของตัวเองและต้องวิ่งมาโรงพยาบาล
อ่านต่อ...
document
คู่มือเล่มนี้ จัดทำเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพ พนักงานหรือลูกจ้าง ใช้เป็นคู่มือการดูแลสุขภาพประจำตัวและใช้เป็นแนวทางดูแลความปลอดภัย และสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้วยตนเอง ตั้งแต่เริ่มการทำงานนั้น และในระหว่างการทำงาน
อ่านต่อ...
 ภายใต้โครงการ 30 บาท.jpg
document
คู่มือเคล็ดลับสุขภาพดี เล่มนี้ได้แนะวิธีสร้างสุขภาพ และการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่สามารถป้องกันได้ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ หลอดเลือด และความดันโลหิตสูง เพื่อให้ทุกคนได้นำไปปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีและความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยทุกครอบครัวต่อไป
อ่านต่อ...
document
ถ้าเรามีลูกหลานเล็กๆ อยู่ในบ้านเราคงอยากเห็นเขาสุขภาพแข็งแรง เลี้ยงง่าย เติบโต มีความรู้ดี มีงาน มีศาสนา เป็นคนดีของสังคม หรือว่าเราจะปล่อยเขาไปตามสบายถือเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ ที่พระองค์ลิขิตไว้แล้วกระนั้นหรือ
อ่านต่อ...
document
ความรู้ที่ชุมชนสร้างและพัฒนาขึ้นมากันเอง จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มอย่างมีส่วนร่วม เป็นพื้นฐานของการพัฒนาความรู้ของชุมชนที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากทุกฝ่าย ให้เกิดเป็นความรู้จากการปฏิบัติของชุมชนเอง ซึ่งการปฏิบัติการนั้นจะเป็นการทดสอบลองผิดลองถูก เรียนรู้จากของจริง ได้ประสบการณ์กับผู้ปฏิบัติงานจริง
อ่านต่อ...
document
คนเราจะมีสุขภาพดีหรือเสื่อมถอยมีผลอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของตนเองเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกิน การพักผ่อน ความเครียด สารเสพติด ฯลฯ ดังนั้นการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพของตนเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ฝ่ายเดียว เพราะการรักษาพยาบาลเป็นการซ่อมแซมซึ่งบางครั้งไม่อาจทำให้ฟื้นฟูกลับมาได้เหมือนเดิม ฉะนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะสามารถเป็นเกราะป้องกันได้ดีกว่าการซ่อม
อ่านต่อ...
document
วรรณกรรมสุขภาพที่ถ่ายทอดเรื่องราวของชาวบ้านในชนบทไทย ที่มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรทำงานหาเช้ากินค่ำ จนไม่สามารถดูแลจัดการสุขภาพของตนเองได้
อ่านต่อ...