Skip to main content

มาตรฐานน้ำหนักตัวในผู้ใหญ่

เรียงตาม:
document
คนเราจะมีสุขภาพดีหรือเสื่อมถอยมีผลอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของตนเองเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกิน การพักผ่อน ความเครียด สารเสพติด ฯลฯ ดังนั้นการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพของตนเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ฝ่ายเดียว เพราะการรักษาพยาบาลเป็นการซ่อมแซมซึ่งบางครั้งไม่อาจทำให้ฟื้นฟูกลับมาได้เหมือนเดิม ฉะนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะสามารถเป็นเกราะป้องกันได้ดีกว่าการซ่อม
อ่านต่อ...
document
รวบรวมข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพตนเอง ละข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพกรณีที่ป่วยเป็นโรคต่างๆ และสาเหตุของการเกิดโรค
อ่านต่อ...