Skip to main content

การสำรวจความคิดเห็น

เรียงตาม:
 เรื่อง โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมต่อรายการ นี่แหละชีวิต.jpg
document
การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ในรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจภาคสนาม การศึกษาวิจัยครั้งนี้เนื่องจากทีมงานรายการ "นี่แหละชีวิต" ต้องการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมรายการต่อรูปแบบ เนื้อหา การบริหารจัดการ รวมถึงความคาดหวังต่อประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการนำเสนอ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมมากยิ่งขึ้น
อ่านต่อ...