Skip to main content

การเขียนคำกล่าวประธาน

เรียงตาม:
document
การเขียนคำกล่าวรายงานในพิธิเปิด พิธิปิด พิธีมอบประกาศนียบัตร และการเขียนคำกล่าวของประธานในพิธีต่างๆ จนสามารถนำไปใช้เขียนคำกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านต่อ...