Skip to main content

ระบบมาตรฐานงานชุมชน

เรียงตาม:
jpg
document
ระบบมาตรฐานงานชุมชน(มชช.)เป๊นเครื่องชี้วัดการพัฒนาแบบบูรณาการที่ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้นำ ชุมชน ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่ความเข้มแข็ง โดยมีฐานคิดสำคัญว่า "เป็นการพัฒนาที่แข่งขันกับตัวเองเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองและมีหน่ายงานภาคีการพัฒนาเป็นผู้หนุนเสริม
อ่านต่อ...