Skip to main content

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เรียงตาม:
document
หนังสือที่รวบรวมบทความจากงานเขียนของคนที่มีหัวใจเดียวกัน ของคนขุนตาลที่จะช่วยกันอนุรักษ์พัฒนาและปกป้องผืนป่าดอยยาว ปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรักธรรมชาติ รักผืนป่าดอยยาว และแผ่นดินถิ่นเกิด ห้วยหนองคลองคูที่ทำมาหาเลี้ยงชีวิต ภูมิปัญญาและสิ่งที่ดีงามควรค่าแห่งการอนุรักษ์ไว้ของชุมชน
อ่านต่อ...
jpg
document
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย มุ่งหวังที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในจังหวัดเลย จึงได้มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งมูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นองค์กรท้องถิ่นในจังหวัดเลย ที่ดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสังคมในจังหวัดเลยให้ยั่งยืนสืบต่อไป
อ่านต่อ...