Skip to main content

ความต้องการอาหารในแต่ละวัน

เรียงตาม:
 ดี มีสุข ด้วยโภชนาการ.jpg
document
กระแสของการรักษาสุขภาพได้สร้างความตระหนักในปัญหาสุขภาพอันเกิดขึ้นจากการละเลยด้านโภชนาการอันนำมาซึ่งปัญหาของร่างกายอย่างมากมาย และหากจะหวังผลในระยะยาวคงต้องเริ่มกันที่กลุ่มคนที่เป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า นั่นก็คือเด็กหรือเยาวชน เป็นอันดับแรก และบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้คงนำไปใช้ต่อยอดขยายผลได้เป็นอย่างดี
อ่านต่อ...
document
สารพันความรู้ด้านโภชนาการ เพื่อการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม มีตัวอย่างอาหารในแต่ละมือ้ และแต่ละวันที่ร่างวกายควรได้รับอีกด้วย
อ่านต่อ...