Skip to main content

การรู้เท่าทันสื่อ

เรียงตาม:
document
การรู้เท่าทันสื่อจะเกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชนได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ จากสภาพความเป็นจริงอย่างรอบด้าน ทั้ง “การรู้เท่าทันสังคม” “การรู้เท่าทันสื่อ” และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การรู้เท่าทันตัวเอง”
อ่านต่อ...
document
การรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง การอ่านสื่อให้ออกเพื่อพัฒนาทักษะในการเข้าถึงสื่อ วิเคราะห์สื่อ การตีความเนื้อหาของสื่อ การประเมินค่าและเข้าใจผลกระทบของสื่อ รวมถึงความสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพทางความคิด เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากผลกระทบในด้านลบจากสื่อได้เป็นอย่างดี
อ่านต่อ...
document
คิดอ่านปฏิบัติการเท่าทันสื่อ คู่มือสำหรับจัดกระบวนการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ เล่มนี้เขียนและรวบรวมบทเรียนประสบการณ์ภายใต้การทำงานของโครงการเยาวชนเท่าทันสื่อช่วงปี พ.ศ. 2550-2551 เพื่อนำเสนอวิธีการพัฒนาให้เด็กเยาวชนของเรามีวิจารณญาณ ทั้งวิธีการเล็กๆ ในลักษณะกิจกรรมฝึกคิดอ่าน และกิจกรรมปฏิบัติการ (อย่างมีกระบวนการ) ในการกระตุ้นสังคมของเด็กและเยาวชนเองให้รู้เท่าทันสื่อ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้จัดกิจกรรมฝึกอบรม ครู นักกิจกรรม แม้กระทั่งเยาวชนตัวโตที่จะจัดกิจกรรมค่ายให้กับเด็กในโรงเรียนหรือชุมชนของตนเอง
อ่านต่อ...
document
เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า สื่อมีอิทธิพลอย่างมากมาย ต่อความคิด พฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนเรา เด็กและเยาวชนของเรานอกจากจะรับสื่อต่างๆ มากมายแล้ว ยังกลายมาเป็นผู้สร้างสื่อเอง จึงจำเป็นต้องมีทักษะชีวิตหลายด้าน เพื่อดำเนินชีวิตให้เหมาะสมและมีสุขภาวะที่ดี ไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งมอมเมาต่างๆ ที่มากับสื่อได้โดยง่าย
อ่านต่อ...
document
การรู้เท่าทันสื่อจะเกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชนได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากสภาพความเป็นจริงอย่างรอบด้าน ทั้งการรู้เท่าทันสังคม การรู้เท่าทันสื่อและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรู้เท่าทันตนเอง
อ่านต่อ...
document
การที่เราใช้เวลาว่างอยู่หน้าจอโทรทัศน์ทำให้เราเสียโอกาสในการทำกิจกรรมดีๆ อีกมาก ดังนั้น ผู้ปกครองควรชี้แนะกิจกรรมอื่นๆ ให้เด็กทำนอกเหนือจากการดูโทรทัศน์ เช่น ชวนกันเล่นกีฬากลางแจ้ง ทำงานประดิษฐ์ ปลูกต้นไม้ ทำสวน ชวนทำอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ปกครองควรจัดสภาพแวดล้อมในบ้าน ให้เด็กพร้อมจะทำกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
อ่านต่อ...
document
บอกเล่าความคิดและประสบการณ์เรื่องพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก ที่ครอบคลุมทั้งแนวคิดและกิจกรรมทั้งทางด้านกายภาพ สังคม ความคิด และสื่อสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อกระบวนการพัฒนาและการเรียนรู้ การมีทักษะชีวิต ความรู้เท่าทันสื่อสู่การมีสุขภาวะที่ยั่งยืน
อ่านต่อ...
document
งานวิจัยนี้ได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อคอยเฝ้าระวังสอดส่องการผลิตรายการ การแพร่กระจายภาพเสียง การโฆษณาชวนเชื่อคุณภาพของรายการโทรทัศน์ และยังส่งเสริมให้มีการผลักดันเรื่องการให้การศึกษาเกี่ยวกับสื่อเพื่อนำมาซึ่งการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชน
อ่านต่อ...
 กระบวนการเรียนรู้สู่การเท่าทันสื่อ บทสำรวจสถานภาพและก้าวต่อไป.jpg
document
ประเด็นสำคัญของการศึกษาในรายงานฉบับนี้ คือ การสำรวจหาสถานภาพ และลักษณะของ “กระบวนการเรียนรู้” ที่มีอยู่ในกิจกรรมต่างๆ
อ่านต่อ...
jpg
document
หากจะให้ความหมายหรืออธิบายถึงกลยุทธ์ “รู้ทันตนเอง รู้เก่งใช่สื่อ” อาจกล่าวได้ว่ามีนัยยะสำคัญ 2 ประการ คือ 1. การที่คนเราจะรู้เท่าทันสื่อนั้น ต้องรู้เท่าทันตนเองเสียก่อน 2. การรู้เท่าทันสื่อคือ มีความสามารถ (เก่ง) ในการใช้สื่อทั้งในฐานะผู้รับสาร และผู้ส่งสาร
อ่านต่อ...