Skip to main content

การวิเคราะห์ข่าว

เรียงตาม:
 9 ฟุตบอลโลก 2006 การพนัน แอลกอฮอล์และกาารชิงโชค กับบทบาทของสื่อไทย.jpg
document
เป็นการรายงานผลการศึกษาของ Media Monitor ที่ทำการศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงฟุตบอลโลก โดยทำการศึกษาสื่อประเภทต่างๆ
อ่านต่อ...
 8 จับตาข่าวการเลือกตั้ง ส.ว.19 เมษายน  ส.ส.(ซ่อม)23เมษายน 2549 ทางสถานีโทรทัศน์ฟร.jpg
document
เป็นรายงานผลการศึกษาของ Media Monitor ที่ทำการศึกษาการรายงานข่าวการเลือกตั้งที่นำเสนอทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่นำไปสู่การปฏิรูปการเมือง และมีความสำคัญต่อการเลือกบุคคลที่มีความรู้ และความสามารถไปกลั่นกรองกฎหมาย ตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาล รวมทั้งองค์กรอิสระ
อ่านต่อ...
 7 จับตาข่วการเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549 ทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี.jpg
document
เป็นรายงานผลการศึกษาของ Media Monitor ที่วิเคราะห์เรื่องการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี ในการนำเสนอข่าวการเลือกตั้ง มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตย และการปฏิรูปการเมืองหรือไม่ เพียงใด
อ่านต่อ...
 6 จับตาดูSMSการเมืองในรายงานข่าว วิเคราะห์ข่าว.jpg
document
เป็นรายงานผลการศึกษาของ Media Monitor ที่ศึกษา และวิเคราะห์รายการข่าว และเหตุการณ์ทางการเมือง
อ่านต่อ...