Skip to main content

หน่วยบริการปฐมภูมิ

เรียงตาม:
document
ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือ และเป็นแนวทางหนึ่งที่บ่งชี้ทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร มิใช่เครื่องชี้วัดหรือตัดสินให้ค่าแบบถูกผิด แต่ช่วยให้องค์กรรู้สภาพงานของตนเอง และปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง และอยู่ในทิศที่เป็นวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร
อ่านต่อ...
document
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวคิด ประสบการณ์ และพัฒนาการที่เกิดขึ้นบางส่วนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนตามบริบทของแต่ละภูมิภาค
อ่านต่อ...