Skip to main content

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เรียงตาม:
document
เอกสารประกอบหลักสูตรการจัดการชุมชน เรื่องหลักการและวิธีการบริหารจัดการชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ชุมชนให้กับผู้ร่วมกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาพองค์รวม
อ่านต่อ...
document
นิทานพอเพียงเล่มนี้ กลุ่มไม้ขีดไฟนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเรียนรู้จากชุมชนของตนเองผ่านกระบวนการอ่าน เด็กๆ ได้นำเสนอและถ่ายทอดแนวคิดผ่านสื่อนิทาน เพื่อนำไปสู่การปลูกฝัง เป็นหลักในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) เป็นการวางรากฐานในการพัฒนาตนเองของเด็กในอนาคต
อ่านต่อ...
jpg
document
หนังสือที่ยังประโยชน์ต่อการบริหารยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย นักวิชาการ คณาจารย์ และผู้ที่สนใจในแนวทางการศึกษาทางเลือก และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติภาคการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
อ่านต่อ...
document
นำเสนอผลงานวิจัย และตัวอย่างของชุมชน องค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาคเกษตร ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจเอกชน องค์กรภาครัฐ และสถาบันการศึกษาที่มีการนำหลักแนวคิด "เศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ จนเกิดผลเป็นรูปธรรม
อ่านต่อ...
jpg
document
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คือ ค่านิยมของการดำรงชีวิตและการพัฒนาสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สะท้อนความสมดุลและความเป็นธรรมในทุกมิติของการพัฒนา และให้ความสำคัญในเชิงคุณค่าของความสุขมากกว่ารายได้หรือความมั่นคั่ง เน้นคุณค่าทางจิตใจมากกว่าวัตถุ และเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ทุกคนสามารถแบ่งปันกันได้
อ่านต่อ...