Skip to main content

แรงงานนอกระบบ

เรียงตาม:
document
จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปีที่ 7 ฉบับที่ 114 เมษายน 2554 : วันผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุ
อ่านต่อ...
document
การแข่งขันทางการค้านำไปสู่กลยุทธ์การลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการผลิต การจ้างเหมาช่วงเป็นทอดๆ จนทำให้เศรษฐกิจนอกระบบหรือแรงงานนอกระบบยิ่งขยายตัว และส่งผลกระทบต่อคนทำงานทั้งที่ทำงานในโรงงานและนอกโรงงานหรือในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นสุขภาพและความปลอดภัย นับว่าตกอยู่ในภาวะวิกฤติ ชุดความรู้นี้ได้รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน ทั้งสถานการณ์ปัญหา กรณีศึกษาสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน หลักการเรื่องระบบการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน แนวคิดและข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานไว้เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ และเพื่อให้คนทำงานทุกสาขาอาชีพและชุมชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ...
document
สรุปบทเรียนจากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง ของกลุ่มการศึกษาและจัดกระบวนการในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสวัสดิการของเกษตกรพันธะสัญญา ซึ่งถือว่าเป็นแรงงานนอกระบบที่ยังไม่ไดรับความคุ้มครองจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานแต่อย่างใด
อ่านต่อ...
document
ปัญหาสวัสดิภาพความปลอดภัยจากการทำงานและค่าจ้างตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ที่แรงงานส่วนใหญ่ต้องประสบ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่มีกฎหมายใดๆ คุ้มครองดูแล ทำให้แรงงานในกลุ่มนี้ต้องเผชิญปัญหาที่รุนแรงและซับซ้อนมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานหลายประการ แรงงานนอกระบบจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ภาครัฐต้องช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนเป็นอันดับต้นๆ
อ่านต่อ...
video
ถ้ามนุษย์ต้องอยู่ท่ามกลางขยะที่ล้นโลก โอกาสเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายในสุขภาพอนามัยเป็นสิ่งที่เหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงเวลาแล้วกับการร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาและจัดการกับขยะ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานนอกระบบที่ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อพิษของขยะโดยตรง
อ่านต่อ...
document
นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรวมกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม การมีส่วนร่วมแกนนำ ภาคีและเครือข่ายด้านสุขภาพอนามัย และการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนความต่างของรูปแบบการจัดการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของพื้นที่ 6 จังหวัด
อ่านต่อ...
document
นำเสนอภาพรวมนโยบายของรัฐ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ รวมทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ การทำงาน ภาวะสุขภาพ การรวมกลุ่มและเครือข่ายของแรงงานคุ้ยขยะทั้งของไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งผลกระทบที่เกิดจากระบบการจัดการขยะในแต่ละพื้นที่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้สนใจเห็นภาพรวมของชีวิตแรงงานคุ้ยขยะ
อ่านต่อ...
document
นำเสนอภาพรวมของทั้งแผนงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้สนใจเข้าใจที่มาของการให้ความสำคัญแก่แรงงานคุ้ยขยะและแรงงานที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์การทำงาน กิจกรรม ปัญหา ข้อจำกัด และข้อเสนอต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การกำหนดและพัฒนานโยบายสาธารณะทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติในภายภาคหน้า
อ่านต่อ...
document
สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต และสภาพชีวิตของแรงงานคุ้ยขยะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้สนใจเข้าใจในทางเลือก โอกาส และการถ่ายทอดทางอาชีพจากรุ่นสู่รุ่นของคนชายขอบ ที่ได้รับการขนานนามว่า “แรงงานคุ้ยขยะ” อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ในวิถีชีวิตของคนอีกกลุ่มในสังคม
อ่านต่อ...
document
นำเสนอการศึกษาลักษณะการทำงาน ภาวะสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพกาย จิต ปัญญา และสังคม สภาแวดล้อมความเป็นอยู่ บริการสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพ สภาวะแวดล้อมด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ภายในกองขยะและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากบ่อฝังกลบขยะของแรงงานคุ้ยขยะ และแรงงานที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ...