Skip to main content

แรงงานนอกระบบ

เรียงตาม:
 แรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม.jpg
document
หนังสือเล่มนี้จะทำหน้าที่สื่อสารผลการทำงานของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่บ้านศรีชุม และสารภี ไปถึงชุมชนอื่นๆ เพื่อที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนด้านการสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาวะของตนเองอย่างยั่งยืนสืบไป
อ่านต่อ...
document
หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์และกฎหมายการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ได้เข้าใจเหตุผลและความจำเป็นในการเคลื่อนไหวให้มีกฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน
อ่านต่อ...
document
ในการดำเนินโครงการที่มีลักษณะงานที่ซับซ้อนหลากหลาย พื้นที่กว้างขวาง จำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือทั้งด้านนโยบาย การปฏิบัติการ และการใช้ปัจจัยด้านทรัพยากรต่างๆ มาประกอบกันขับเคลื่อนภารกิจ จึงมีความจำเป็นที่ต้องอาศัยการสร้างภาคีเพื่อความร่วมมือช่วยกันผลักดันงานให้บังเกิดผลตามเป้าหมาย
อ่านต่อ...
jpg
document
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการพัฒนาใดๆ ก็ตามถ้าปราศจากการพัฒนา “คน” ก็จะเป็นการพัฒนาที่สูญเปล่าและขาดความยั่งยืน ทั้งนี้เพราะทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในสังคม แนวคิดนี้จึงถูกนำมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ภาคการผลิตมาโดยตลอด
อ่านต่อ...
document
ถอดบทเรียนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการดูแลแรงงานหรือกลุ่มอาชีพในพื้นที่ และยังเป็นตัวแทนของภาครัฐในระดับท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ
อ่านต่อ...
document
เป็นการประมวลองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสภาพแรงงานนอกระบบ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ โดยมีข้อมูลนำเข้าจากคณะทำงานฯ ผู้เกี่ยวข้อง และเอกสารต่างๆ เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับนโยบายแรงงานนอกระบบต่อไป
อ่านต่อ...
jpg
document
การสรุปบทเรียนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การลงมือปฏิบัติจริง มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้เป็นต้นแบบในการส่งเสริมการดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร และเป็นแนวทางการพัฒนางานอาชีวอนามัยสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบอื่นๆ ในระดับปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อ่านต่อ...
 ปีที่ 4 ฉบับที่ 45 พฤษภาคม 2548.jpg
document
จดหมายข่าว สสส. รายงานพิเศษนายกรัฐมนตรีชี้ทิศทาง สสส.ต้องเสริมสร้าง 3 นิสัยให้คนไทย "ทีมสุขภาพร่วมใจต้านภัยบุหรี่" ศึกใหญ่ในม่านควัน:กรณีศึกษาการบ่อนทำลายองค์กรสุขภาพ รวมทั้งปัญหาแรงงานนอกระบบชีวิตคนคุ้ยขยะ:กรรมาชีพที่สังคมรังเกียจ
อ่านต่อ...