Skip to main content

หลักการและแนวคิดในการคุ้มครองเด็ก

เรียงตาม:
jpg
document
นำเสนอรูปแบบ กลไกและแนวทางการบริหารงานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดที่เหมาะสม โดยเฉพาะรูปแบบและแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด
อ่านต่อ...