Skip to main content

การจัดการงานวิจัย

เรียงตาม:
 การจัดการงานวิจัย ระบบสุขภาพ.jpg
document
บทสังเคราะห์ข้อสรุป อันเกิดจากการเรียนรู้ และประสบการณ์จัดการงานวิจัยสุขภาพของ สวรส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายนักวิจัยหลากหลายสาขาที่สะท้อนให้เข้าใจแนวคิด และวิธีการทำงานที่พัฒนาขึ้นมาจากการปรับเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์งานวิจัย ที่มีวิวัฒนาการขึ้นอย่างรวดเร็ว
อ่านต่อ...