Skip to main content

โรคความดันโลหิตสูง

เรียงตาม:
document
มารู้จักกับโรคร้ายที่ได้ชื่อว่า “ฆาตกรเงียบ” อันเป็นสาเหตุ คร่าชีวิตคนไทยปีละหลายหมื่นคน ให้แจ่มชัดจากหลายแง่มุมใหม่ ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน กับโรคความดันโลหิตสูงใน จดหมายข่าวสัญญาณสุขภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2554 “เกาะติดความดันโลหิตสูง”
อ่านต่อ...
document
โรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนสุขภาพมนุษย์นั้น มีอยู่มากมายหลายหลาก อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาแบบเจาะลึกกลับพบว่า มีโรคภัยบางอย่างเป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่ความเจ็บป่วย พิการ และจุดจบของผู้คนจำนวนมาก การได้รู้ถึงโรคภัยที่คุกคามสุขภาพคนไทยจำนวนมากจะช่วยให้มองเห็นจุดสำคัญในการปกป้องคุณภาพชีวิตได้ชัดเจนมากขึ้น และข้อมูลต่อไปนี้คือสาระสำคัญที่ชี้ให้เห็นจุดเสี่ยงที่ทุกคนไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไป
อ่านต่อ...
-คู่มือพิชิตเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยตนเอง.jpg
document
เมื่อเราพบว่าเราป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เราจำเป็นต้องควบคุมโรคให้ได้ เพื่อการดูแลตนเองในขั้นตอนต่างๆ ที่ง่าย และสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้ปฏิบัติตามได้
อ่านต่อ...
 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง.jpg
document
ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงจะไม่มีอาการ ทำให้ไม่ทราบและไม่ได้รับการรักษา ส่วนผู้ที่ได้รับการรักษาก็ควบคุมอาการได้ไม่ดีพอ คนส่วนใหญ่มักคิดว่าเมื่อทานยาและความดันลดลงก็หยุดยาได้นึกว่าหายแล้วก็เลิกทานยา ทำให้มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้ แต่การดำรงชีวิตแบบที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยตลอด สามารถลด ชะลอ หรือป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง หรือช่วยลดขนาดและจำนวนยาลงได้
อ่านต่อ...
document
งานวิจัยที่ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดน่าน ทำให้พบว่าผู้ป่วยมีพฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง ให้ความสำคัญและความใส่ใจกับโรคน้อยมาก เนื่องจากคิดว่าไม่เป็นอันตราย อีกทั้งครอบครัวและตัวผู้ป่วยเองให้การดูแลอย่า
อ่านต่อ...
document
ความรู้เรื่องความดันโลหิต โรคความดันโลหิตสูง และการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโลกความดันโลหิตสูง
อ่านต่อ...