Skip to main content

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

เรียงตาม:
jpg
document
เป็นหนังสือเล่มที่ 4 ของชุด เป็นแนวทางการส่งเสริมสุขภาพในปริมณฑลของโรงเรียน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญจุดหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพ เนื่องจากสุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโต พัฒนา และเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การดำเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จะทำให้อนาคตของสังคมมีสุขภาพที่ดี และมีจิตสำนึกที่ดีต่อไป
อ่านต่อ...