Skip to main content

ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย

เรียงตาม:
jpg
document
บทเรียนจากการจัดการกับระบบการคลังเพื่อสุขภาพหรือระบบประกันสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ในสังคมไทย เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับใช้เรียนรู้ วิเคราะห์ และวิจัยให้มองเห็นจุดอ่อน จุดแข็ง และจุดเปลี่ยนที่ผ่านมาที่ดำเนินอยู่ในสังคมไทยในระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา
อ่านต่อ...