Skip to main content

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เรียงตาม:
jpg
document
คนไทยประมาณ 47 ล้านคน เป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับการดูแลทั้งในยามที่ป่วย และไม่ป่วยด้วย “บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า” คุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่ ถ้าใช่คุณ คุณมีสิทธิ และหน้าที่อย่างไร หาคำตอบได้ใน มารู้จักกับ...หลักประกันสุขภาพ
อ่านต่อ...
document
รวบรวมเนื้อหาองค์ความรู้ด้านความเป็นธรรมทางสุขภาพ ได้แก่ การทบทวนเขตองค์ความรู้ความเป็นธรรมทางสุขภาพ ในระดับสากลอย่างย่อ และสถานการณ์ปัจจุบันความเป็นธรรมทางสุขภาพในประเทศไทย องค์ความรู้จากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย และข้อเสนอแนะในการพัฒนาความเป็นธรรมทางสุขภาพ และบทคัดย่อที่รวบรวมจากงานวิจัยที่เป็นหลักฐานของการสรุปองค์ความรู้ ณ วันนี้
อ่านต่อ...
document
ฉบับนี้นำเสนอเรื่อง พ.ร.บ.รถกับระบบหลักประกันสุขภาพ ปฏิรูป พ.ร.บ.รถ ช่วยผู้ประสบภัยใช้สิทธิได้ทั่วถึง รวดเร็ว เบื้องหลังความสำเร็จศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลขอนแก่น และยกเครื่องระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
อ่านต่อ...
 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1.jpg
document
เรื่องเอกในฉบับนี้น่าจะเป็นเรื่อง การดูแลสุขภาพตนเอง นอกจากนั้นยังนำเสนอเรื่อง ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข กุญแจกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข และเยี่ยมหมอพื้นบ้านที่โรงพยาบาลต้องส่งคนไข้ไปหา
อ่านต่อ...
 พลังปัญญา สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.jpg
document
สถานการณ์ทางสังคมและการเมืองที่เคลื่อนตัวไปข้างหน้าตลอดเวลา ก่อให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องสร้างกระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อทำความเข้าใจกับสภาพปัญหาและอุปสรรคของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยืดหยุ่นพอที่จะเคลื่อนตาม และต้องมีพลังปัญญาเพียงพอที่จะช่วยกำหนดนโยบายและประชาคมที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ร่วมมือกันสร้างฐานคิด ระบบกลไก และวิธีการที่นำมาใช้ในการจัดการกับสถานการณ์การให้บริการสุขภาพที่แปรเปลี่ยนในอนาคต
อ่านต่อ...
 มุมมองที่ต้องเติม.jpg
document
เป็นผลสรุปแนวคิดของนักวิชาการ และผู้ให้บริการสุขภาพที่มีประสบการณ์ในพื้นที่ในสถานบริการระดับต่างๆ โดยใช้กรอบแนวคิดของแต่ละท่านสังเคราะห์ขึ้นมาเป็นข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อสาธารณชนช่วยให้เกิดปัญญาส่องชี้นำทางสำหรับดำเนินปรับแก้กระบวนการนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ปรากฏผลสมความคาดหวังของประชาชนชาวไทย
อ่านต่อ...
document
เนื้อหาในเล่มนี้มีคุณค่าต่อการเตรียมพร้อมรับนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มุ่งให้ชาวไทยทุกคนมี “สุขภาวะ” หรือมีสุขภาพดี และเป็นประโยชน์ต่อประชาคมชาวไทยมุสลิมในการดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป
อ่านต่อ...