Skip to main content

ผักพื้นบ้าน

เรียงตาม:
 ไร้สารเคมี.jpg
document
เอกสารแนะนำโครงการรณรงค์บริโภคผักพื้นบ้านภาคเหนือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพและชุมชน และการรณรงค์บริโภคผักพื้นพืชผักปลอดสารพิษต่างๆ เช่น ชะพลู ผักแว่น และการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
อ่านต่อ...
document
เป็นการรวบรวมตัวอย่างกรณีศึกษาเกษตรกรที่เห็นคุณค่าความสำคัญของพันธุ์พืชพื้นบ้านและมีบทบาทสำคัญในการปลูก ดูแล พัฒนา ปรับปรุง และเผยแพร่แลกเปลี่ยนพันธุ์พืชพื้นบ้านไว้ การถ่ายทอดประสบการณ์ของเกษตรกรเหล่านี้สร้างความเชื่อมั่นในการทำการเกษตรสะท้อนคุณค่าและศักดิ์ศรีของเกษตรกรไทย
อ่านต่อ...
document
สมุดภาพระบายสีไม่เสร็จเพื่อให้เด็กๆ สร้างสรรค์ต่อ พร้อมสาระเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของพื้นผัก ผลไม้ และการนำมาทำอาหาร
อ่านต่อ...
document
หนังสือแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพด้วยตนเองสำหรับเด็ก ที่แนะนำวิธีการเลือกอาหารการกิน โดยการเลือกผักพื้นบ้าน และอาหารท้องถิ่นที่ปลอดสารพิษ
อ่านต่อ...
document
เอกสารแนะนำโครงการรณรงค์บริโภคผักพื้นบ้านภาคเหนือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพและชุมชน
อ่านต่อ...