Skip to main content

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียงตาม:
document
เป็นการถอดความและเรียบเรียงเนื้อหาจากการนำเสนอของ คุณสมพร ใช้บางยาง รศ.วุฒิสาร ตันไชย และ รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ในการประชุม คู่คิดมิตรแท้ อปท. ปีที่ 3 เรื่อง การกระจายอำนาจ : ความท้าทายและความสำเร็จ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ให้แก่นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจในวงกว้าง
อ่านต่อ...
document
การประชุมใหญ่เชิงปฏิบัติการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ “ถิ่นไทยใสสะอาด ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายในหลวง” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงครองราชสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเพื่อสร้างเครือข่ายปลูกจิตสำนึกสร้างความดี ลด ละ เลิก อบายมุขสิ่งเสพติด และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย อย่างยั่งยืนถาวรตลอดไป
อ่านต่อ...