Skip to main content

การส่งเสริมสุขภาพ

เรียงตาม:
document
๑ ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย (2546, 2548-2556) รวบรวมรายงานสุขภาพคนไทย ทั้ง 10 เล่ม เล่มนี้เป็นเสมือนสามัญประจำบ้าน ที่หยิบใช้ได้ง่ายในยามต้องการข้อมูลด้านสุขภาพ ที่เหมาะจะมีไว้ข้างกาย
อ่านต่อ...
document
หมอนวดไทย เป็นหลักสำคัญหลักหนึ่งของบุคลากรด้านสุขภาพจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศไทยในสังคมปัจจุบัน เพื่อที่จะได้เข้าใจความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ตั้งแต่นโยบายสาธารณะและนโยบายรัฐที่เกี่ยวกับสุขภาพ สถานภาพของระบบการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนพื้นบ้านไทย สถานภาพของหมอนวดไทย สถานบริการสาธารณสุข ระบบหลักประกันต่างๆ สิทธิของผู้ป่วย สิทธิประโยชน์ที่ผู้ป่วยพึงได้รับ รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะตามสาขาวิชาชีพของหมอนวดไทย
อ่านต่อ...
document
โครงการชุมชนรักษ์สุขภาวะเป็นหนึ่งในโครงการหลักของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้างและพัฒนาชุมชนมุสลิม ที่จะเป็นตัวอย่างทางด้านสุขภาวะ และสามารถพัฒนาเป็นแกนนำในการสร้างและพัฒนาชุมชนรักษ์สุขภาวะในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปได้
อ่านต่อ...
document
หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตทางวิชาการของแผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.) โดยจัดทำเป็นเอกสารที่สรุปเนื้อหาสาระจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บนพื้นฐานการสร้างเสริมสุขภาพ” การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวคิดแก่สถาบันการศึกษาในการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะเหมาะสม มีความรู้ความสามารถออกไปทำงาน ในบทบาทของนักสาธารณสุขหรือนักส่งเสริมสุขภาพร่วมกับวิชาชีพต่างๆ หน่วยงาน และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านต่อ...
document
เรื่องราวที่ได้นำเสนอในหนังสือสุขภาพคนไทยได้สะท้อนให้เห็นในมุมที่ดีของการเปลี่ยนแปลง ดังเรื่องการออกกฎหมายเกี่ยวกับด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ แก้ไขปัญหาการทำแท้งและแม่วัยรุ่น การแก้ไขกฎหมายข่มขืน หรือการล่วงละเมิดทางเพศที่ไม่เป็นการซ้ำเติมผู้ที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นทางออกที่ยั่งยืนของปัญหาเรื่องเพศในสังคมไทย และอีกหลายเรื่องราวที่ยังคงคุกรุ่นและเรื้อรังมาหลายปี เช่น ไฟใต้ ภัยแล้ง น้ำท่วม วิกฤตการเมือง โรคภัยในสังคมสมัยใหม่ หนังสือสุขภาพคนไทยจะคอย “จับตา” เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันหาทางออกต่อไป
อ่านต่อ...
document
เราต่างรู้ดีว่าการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและถูกต้องโดยปฏิบัติสม่ำเสมอร่วมกับการควบคุมอาหาร จะช่วยให้ผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานสามารถควบคุมน้ำหนักตัวได้ดีขึ้น หรือก็คือรูปร่างดีและร่างกายแข็งแรงนั่นเอง แต่จะมีซักกี่คนที่ทำได้ถูกต้อง
อ่านต่อ...
document
หนังสือเล่มนี้มุ่งเสนอแนวทางการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย โดยลำดับความเป็นมาของกระบวนการจัดทำข้อเสนอเพื่อจัดตั้ง “กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” และอธิบายแนวคิดและความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและการจัดตั้งองค์กร หรือกลไกที่จะเป็นหลักในระดับชาติเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
อ่านต่อ...
document
นำเสนอการศึกษาลักษณะการทำงาน ภาวะสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพกาย จิต ปัญญา และสังคม สภาแวดล้อมความเป็นอยู่ บริการสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพ สภาวะแวดล้อมด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ภายในกองขยะและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากบ่อฝังกลบขยะของแรงงานคุ้ยขยะ และแรงงานที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ...
document
มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาลักษณะการทำงาน ภาวะสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพกาย จิต ปัญญา และสังคม สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ บริการสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพ สภาวะแวดล้อมด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ภายในกองขยะของแรงงานคุ้ยขยะและแรงงานที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ...
document
การผลักดันให้เกิดกองทุนสร้างสุขภาพจากภาษีบาป นับเป็นนวัตกรรมทางสังคมอันมีความหมายต่อสุขภาพของคนไทย เส้นทางเดินนับจากกำเนิดแนวคิดจนถึงกำเนิดกองทุนฯ เป็นเส้นทางที่ยาวไกล และคดเคี้ยว มีเรื่องราวมากมายน่าศึกษา หากเปรียบโลกเหมือนโรงละคร เรื่องราวนี้ก็มีตัวละครที่น่าสนใจมากมายให้ศึกษา และถือเป็นแบบอย่าง
อ่านต่อ...