Skip to main content

เกษตรผสมผสาน

เรียงตาม:
document
หนังสือเล่มนี้ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ที่มีอยู่ในแหล่งความรู้ต่างๆ ในเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่อภาคการเกษตรและความพยายามของเกษตรกรรายย่อยในการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์และนำไปสู่ก้าวต่อไปในการส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกร
อ่านต่อ...
video
เครือข่ายเกษตรผสมผสาน จังหวัดนครพนม (ศูนย์ตุ้มโฮม) สร้างยุทธศาตร์ "พลิกทุ่ง สร้างทุน ฟื้นไท" ประสานด้วยภูมิปัญญาในการทำเกษตรอินทรีย์ ทำให้ผลิตข้าวได้มากและไม่ต้องเสี่ยงต่อพิษภัยของสารเคมี รู้วิธีการแปรรูปและการทำตลาดสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่าชาวนาไทยวันนี้มีความหวังในชีวิตที่ดีขึ้น
อ่านต่อ...