Skip to main content

สุขภาพผู้สูงอายุ

เรียงตาม:
document
คู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเล่มนี้ ประกอบด้วยความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว เพื่อทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของผู้สูงอายุ และการชะลอความเสื่อม ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โภชนาการและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
อ่านต่อ...
document
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาด้านโภชนาการสำหรับวัยสูงอายุอย่างง่ายๆ เพื่อที่ผู้สูงอายุ ตลอดทั้งผู้ดูแล หรือผู้ใกล้ชิดได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านโภชนาการได้อย่างถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดต่อผู้สูงอายุได้ อันจะนำไปสู่การปฏิบัตตนของผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน และสุขภาพแข็งแรง อันหมายถึง การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่เป็นมิ่งขวัญของครอบครัวต่อไป
อ่านต่อ...
jpg
document
รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับคนทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ อาหารหลังการเลิกบุหรี่ ตลอดจน การกินอย่างไร จึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆ และจำนวนพลังงานที่ได้รับ หลังจากกินอาหารจานเดียว อาหารว่าง ผลไม้ที่นิยมบริโภคกัน เพื่อช่วยให้การวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสม ทำได้ง่าย มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อ่านต่อ...
document
เรื่องของ "วัย" ใครๆ ก็ต้อง "แก่" เรื่องของ "ใจ" ใครๆ ก็ "สดใส" ได้ เมื่อ "ใจที่สดใส" อยู่ใน "กายที่(คล้ายๆ จะ)แก่" ถึงสูงวัย ก็ยังสุขใจ สุขกาย ตำราสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยฉบับชาวบ้านที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั่วกัน
อ่านต่อ...
document
ข้อมูลพื้นฐานที่ครบถ้วน รอบด้านของการทำงานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 30 โครงการซึ่งเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการคิดและดำเนินโครงการใหม่ๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนทุกวัยต่อไปได้
อ่านต่อ...
jpg
document
หนังสือที่เขียนด้วยความสนุกส่วนตัวของผู้เขียน เนื้อหาสาระสอดแทรกด้วยแง่คิด และความรู้ประกอบที่หลากหลายแง่มุม เช่น วัยทอง กฎแห่งกรรม เรื่องของใจ โรคหวาดระแวง และนิวรณ์ห้า เป็นต้น
อ่านต่อ...
jpg
document
เป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนารูปแบบการทำงานในตำบลที่รับผิดชอบของผู้วิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่ และเพื่อศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ และพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เหมาะสม
อ่านต่อ...
document
รวบรวมเนื้อหา และบทความจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมชาย หญิงวัยทอง ปัญหาระบบปัสสาวะ อนามัยเจริญพันธ์ โรคทางอายุรกรรม โรคกระดูกและข้อ และการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
อ่านต่อ...
jpg
document
มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องของนโยบายการส่งเสริมสุขภาพชายวัยทองในประเทศไทย การป้องกันส่งเสริมโรคทางเดินปัสสาวะ การดูแลป้องกันโรคทางอายุรกรรม การป้องกันโรคกระดูกและข้อ การส่งเสริมสุขภาพในด้านโภชนาการ และบทสุดท้ายยังได้สรุปรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสุขภาพโดยตนเองอย่างง่ายๆ คือ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยตนเอง
อ่านต่อ...
document
คู่มือในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเอง และครอบครัว ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไป
อ่านต่อ...