Skip to main content

เด็กปฐมวัย

เรียงตาม:
images
สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ สื่อการสอนการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน เรื่องเกี่ยวกับอารมณ์และสภาพร่างกายของเด็กชายและเด็กหญิง
อ่านต่อ...
images
สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน ในตอนโทษของขนมกรุบกรอบ เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน
อ่านต่อ...
jpg
document
การสังเคราะห์ประสบการณ์ครูปฐมวัยเพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้เต็มศักยภาพ การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ครูในโรงเรียนกับเด็กๆ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และเยี่ยมชม
อ่านต่อ...
document
เป็นหนังสือที่รวบรวม เพลงกล่อมเด็ก การละเล่น และคำสอนของนักปราชญ์ชาวอีสาน เพื่อถ่ายทอดอริยธรรม ความงามทางจิตใจ และสภาพทางกายภาพลงในเพลงกล่อมลูก คำกลอนสอนเด็ก ได้อย่างเพราะพริ้ง นอกจากนั้นการละเล่นพื้นบ้านอีสาน ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและสังคมได้เป็นอย่างดี
อ่านต่อ...
document
นิทานเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชนบท และวัยแรกเกิดถึง 6 ปี เราเรียกกันว่าเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานเพื่อชีวิตทั้งหมดในวัยผู้ใหญ่ และผู้ที่จะวางรากฐานให้แข็งแรงอันดับแรกคือพ่อแม่ รองลงมาคือครู และบุคคลอื่นในสังคม ดังนั้นความรู้และวิธีการที่ถูกต้องสมบูรณ์จึงจำเป็นอย่างยิ่ง
อ่านต่อ...
document
การรู้จักและเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ซึ่งต้องพึ่งพิงครอบครัวและสังคม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะทำให้ผู้ใหญ่สามารถช่วยให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการดำเนินไปตามขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพราะวัยเด็กตอนต้นนั้นมีส่วนกำหนดคุณภาพของบุคคลทั้งชีวิตนั่นเอง
อ่านต่อ...
document
การรวบรวมทั้งทฤษฎี งานวิจัย และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลี้ง และดูแลเด็ก ให้เติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย
อ่านต่อ...