Skip to main content

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เรียงตาม:
jpg
document
เสมือนคู่มือการจัดทำตัวชี้วัดการหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการสำคัญของการบริหารจัดการที่ดีและสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการและวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
อ่านต่อ...