Skip to main content

การงดสูบบุหรี่

เรียงตาม:
document
หนังสือเล่มนี้เกิดจากการรวบรวมประสบการณ์การทำงาน โครงการเยาวชนที่เน้นการรณรงค์ให้สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นโจทย์ที่สังคมไทยได้ให้คำแนะนำกับมูลนิธิรณรงค์ฯ ไว้ว่า ทำอย่างไรเยาวชนจะสูบบุหรี่น้อยลง และทำอย่างไรเยาวชนไทยจะมีบทบาทต่อการทำงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
อ่านต่อ...
article
ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันและประจำลดลงตามลำดับ จากปี 2534 ที่มีผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน 12.26 ล้านคน เป็น 10.85 ล้านคนในปี 2550 และผู้สูบประจำลดลงจาก 11.67 ล้านคนเป็น 9.48 ล้านคน
อ่านต่อ...
document
รวบรวมเรื่อราวของผู้ที่ติดบุหรี่ เพื่อชี้ให้เห็นโทษของบุหรี่ และสนับสนุนการงดสูบบุหรี่
อ่านต่อ...