Skip to main content

แผนการสอน

เรียงตาม:
document
หนังสือเล่มเล็กที่เป็นผลพลอยได้จากโครงการโรงเรียนแสนสุข เพื่อเผยแพร่แนวคิดและแนวทางในการสร้างเสริมการเรียนรู้สู่สุขภาวะในมิติต่างๆ รวมถึงผลงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำไปปรับใช้โดยสถาบันการศึกษา ครอบครัว หรือบุคคลที่สนใจเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะเด็กได้
อ่านต่อ...