Skip to main content

การบริโภค

เรียงตาม:
document
การก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทำให้มนุษย์ถูกครอบงำวิธีคิดและวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่อันนำมาซึ่งการบริโภคทุนนิยมต่างๆ การกินอยู่ใช้สิ่งของต่างๆของคนในปัจจุบันนำมาซึ่งวิกฤติการณ์การบริโภคที่เห็นได้ชัดในนานาประเทศ จึงสมควรตระหนักในการการให้ความรู้ฉลาดเลือกที่จะกินจะใช้จะช๊อป
อ่านต่อ...
document
ความปลอดภัยด้านอาหารและสินค้าดัดแปรพันธุกรรม จะช่วยสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าดัดแปรพันธุกรรม หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ "GMO" ว่าคืออะไร สินค้าประเภทใดก่อให้เกิดประโยชน์และโทษอย่างไร และมีกฎระเบียบการค้าอะไรที่เกี่ยวกับสินค้าดัดแปรพันธุกรรม
อ่านต่อ...
document
ถอดบทเรียนการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ในเด็กวัยเรียนของภาคีส่งเสริมพฤติกรรมโภชนาการเพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง เพื่อการปรับใช้สร้างพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้ในเด็กวัยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการบริโภค การศึกษาและส่งเสริม รวมทั้งรูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมการบริโภค
อ่านต่อ...
document
ตำบลสามโคก จังหวัดปทุมธานีเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมีความอุดมสมบูรณ์จึงทำให้มีชาวมอญอพยพมาอาศัยอยู่มากส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมอญ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งส่วนใหญ่มีเอกลักษณ์ของตนอยู่ในวิถีชีวิตรวมทั้งเรื่องอาหารการกิน วัฒนธรรมการกินยังเป็นอาหารมอญพื้นถิ่น ซึ่งบางอย่างหารับประทานที่ไหนไม่ได้แล้ว และประเพณีต่างๆของชาวมอญที่ยังคงสืบทอดต่อชนรุ่นหลัง
อ่านต่อ...
jpg
document
รายงานนี้เป็นเสมือนประมวลสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนไทย ที่จะส่งผลต่อประเทศชาติในระยะยาว และมุ่งเน้นให้รายงานชิ้นนี้เป็นฐานรองรับการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนของกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในอันที่จะผลักดันสร้างสรรค์ให้สังคมไทยน่าอยู่สำหรับเด็กยิ่งขึ้น
อ่านต่อ...
document
ชุดนิทานเพื่อความเข้าใจของเด็กในเรื่องสุขภาพการบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะในเรื่องอาการท้องผูกของเด็กเนื่องจากการไม่รับประทานผักและผลไม้
อ่านต่อ...
 พ.ศ.2549.jpg
document
สถานการณ์สุราทั้งด้านอุปสงค์ และอุปทาน,ผลกระทบ และการดำเนินมาตรการต่างๆ ที่มีในประเทศไทย
อ่านต่อ...
document
เอกสารเล่มที่สองเกี่ยวกับระบบอาหาร ที่กล่าวถึงการจัดการระบบอาหารไทยให้มีคุณภาพและศักยภาพสูงสุด ซึ่งในเอกสารเล่มที่2นี้ ได้กล่าวถึงการแปรรุป และถนอมอาหาร หรือผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้มีอาหารไว้สำหรับบริโภคนอกฤดูกาล เก็บไว้ได้นาน และ เพื่อเพิ่มมูลค่าของอาหาร รมทั้งสามารถทำให้เป็นสินค้าส่งออกได้ด้วย
อ่านต่อ...
document
มาเรียนรู้เรื่องอาหารของชาวล้านนาเกี่ยวกับ อาหารที่ปลอดภัย ปราศจากสารพิษ เพื่อสุขภาพที่ดี
อ่านต่อ...
document
เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นถึงแนวโน้มและทิศทางใหม่ในการฉลาดเลือก ฉลาดซื้อ รู้เท่าทันมากยิ่งขึ้น
อ่านต่อ...