Skip to main content

ภาวะโภชนาการที่ดีของเด็ก

เรียงตาม:
jpg
document
ในสังคมไทยปัจจุบัน เด็กไทยเกือบครึ่งหนึ่งประสบกับภาวะการขาดสารอาหารอันเกิดจากสาเหตุสำคัญคือความยากจน การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงดูเด็กนี้ คือความพยายามที่จะหาคำตอบให้กับสังคมไทยต่อรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กไทยในยุคโลกาภิวัฒน์
อ่านต่อ...