Skip to main content

ต้นทุนชีวิต

เรียงตาม:
document
จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปีที่ 7 ฉบับที่ 118 สิงหาคม 2554 : “แม่” ผู้สร้างต้นทุนชีวิต
อ่านต่อ...
document
จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปีที่ 7 ฉบับที่ 115 พฤษภาคม 2554 : 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
อ่านต่อ...
document
หนังสือเล่มนี้ได้ถอดบทเรียนการพัฒนากระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตที่มีการพัฒนาเครื่องมือวัดต้นทุนชีวิตปฐมวัย วัยเรียนและเยาวชน เพื่อเป็นเข็มทิศกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยพลังบวกรวมทั้งการนำเครื่องมือไปใช้ในหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม และพื้นที่ชุมชนในอีกกว่า 70 พื้นที่ 20 กว่าจังหวัดทั่วประเทศ จนเห็นการทำงานที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาทุนชีวิตในมิติต่างๆ มากมาย จนเกิดการผลักดันเชิงนโยบายในหลายหน่วยงานระดับกระทรวงและพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่านต่อ...
document
เครื่องมือวัดต้นทุนชีวิตของเยาวชนไทยที่พัฒนาขึ้นมานั้น เป็นเครื่องมือในการที่จะเป็นตัวชี้วัดเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังกลุ่มเยาวชนจากสภาพแวดล้อม และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งผลของการวัดต้นทุนชีวิตของเยาวชนนั้น จะทำให้เราทราบถึงจุดอ่อนของต้นทุนชีวิตของเยาวชนในด้านต่างๆ และนำไปสู่การพัฒนาหรือเสริมสร้างต้นทุนนั้นๆ โดยอาศัยกิจกรรมที่ตรงกับการพัฒนาต้นทุนตามที่ต้องการ
อ่านต่อ...
images
แบบสอบถามเพื่อการสำรวจต้นทุนชีวิตทั้ง 5 พลัง คือ พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังปัญญา พลังชุมชน พลังเพื่อนและกิจกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
อ่านต่อ...
document
เราทุกคนเกิดมามีต้นทุนชีวิตในระดับหนึ่ง โดยจะเพิ่มขึ้นตามการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีความรัก ความเข้าใจในการเสริมสร้างลูกให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ การปลูกฝังสิ่งดีงามจากรากเหง้าของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดล้อม ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เสริมสร้างต้นทุนชีวิต ทั้งต้นทุนภายในและภายนอก
อ่านต่อ...
document
ใครๆ ก็รักเด็ก และอยากเห็นเด็กพัฒนาขึ้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แต่ปุถุชนมักเอาตัวของตัวเองเป็นศูนย์กลางโดยไม่รู้ตัว ความบีบคั้นทำให้เกิดความไม่สมประกอบ พ่อแม่และครูที่หวังดีต่อลูกและนักเรียนถ้าไม่รู้ตัวก็จะใช้อำนาจเข้าไปทำให้เด็กทำและคิดตามความอยากของตัวเองก่อให้เกิดทุกข์สัมพันธ์และความพิการ
อ่านต่อ...