Skip to main content

กระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ

เรียงตาม:
document
กองทุนที่ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานอันจะส่งผลให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ให้มีจำนวนมากขึ้น มีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งตอบสนองผู้บริโภคที่หลากหลายอย่างเท่าเทียม และยังเป็นกลไกการพัฒนาความรู้ในการผลิตสร้างสรรค์สื่อ สร้างกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ โดยเฉพาะพัฒนาวัฒนธรรมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน
อ่านต่อ...