Skip to main content

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรียงตาม:
document
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาองค์ความรู้ที่ปรากฎอยู่ในรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนเข้มแข็งด้วยการจัดการความรู้ ให้ได้ความรู้ที่เป็นรูปธรรม นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของระบบเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละบริบทของโรงเรียน
อ่านต่อ...