Skip to main content

แบบประเมินพัฒนาการเด็ก

เรียงตาม:
document
จากงานวิจัย สมองมีการพัฒนาสูงสุดในช่วง 3 ปีแรกของชีวิต จึงควรทำความรู้จักกับพัฒนาการทางการรับรู้ในเด็กวัยแรกเกิดถึง 3 ปี รวมถึงเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะบกพร่องทางการรับรรู้และการเรียนรู้ เพื่อจะได้ร่วมกันเฝ้าระวัง และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ดูแลเด็ก ซึ่งหากสามารถทำได้จริง ก็จะช่วยให้เยาวชนของชาติมีพฤติกรรมการแสดงออกทั้งด้านการพูดและการกระทำที่เหมาะสม ซึ่งถ้าจะเปรียบกันแล้ว การประเมินและการกระตุ้นพัฒนาการเด็กแต่ละวัย ก็เหมือนกับการที่ผู้เลี้ยงดูต้องมีความรู้ เข้าใจ แสวงหาและให้อาหารเสริมพัฒนาการแก่เด็กนั่นเอง
อ่านต่อ...