Skip to main content

สุขภาพชุมชน

เรียงตาม:
document
กิจกรรมดูแลสุขภาพชุมชนจะต้องมีการออกแบบการทำงานอย่างละเมียดละไมที่คำนึงถึงมิติทางวัฒนธรรมและศักยภาพ (ทุน) ของชุมชนในการจัดการกับสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และกลุ่ม ก่อนที่จะไปกำหนดบทบาทของสถานบริการสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการจริงของชุมชน ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันตามฐานทางวัฒนธรรมและทุนที่มีอยู่
อ่านต่อ...
document
การมองเรื่องระบบสุขภาพชุมชนจะมีพลังต่อเมื่อทุกฝ่ายมีเป้าหมายร่วมกัน จะเป็นเสมือนจูนคลื่นเข้ามาเป็นพลังแสงเลเซอร์ควรเอาเป้าหมายเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาวิชาการเป็นตัวตั้ง ซึ่งจะทำให้กระจัดกระจาย ไม่มีพลัง เอาเป้าหมายเป็นตัวตั้ง แล้วเอาวิธีการเป็นเครื่องมือที่ทำให้สำเร็จตามเป้หมาย
อ่านต่อ...
document
หนังสือแบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ แนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนและการประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ และบทเรียนการสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ การทำงานครั้งนี้ส่งผลให้นักวิจัยเรียนรู้ชุมชนอย่างมีความสุขและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานด้านสุขภาพร่วมกับชุมชน ส่วนชุมชนเป็นผู้ริเริ่มและลงมือทำงานสุขภาพด้วยตนเอง ก่อให้เกิดความสัมพันธ์และการทำงานลักษณะใหม่ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนอันจะส่งผลต่อสุขภาวะชุมชนในระยะยาวต่อไป
อ่านต่อ...
 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนปอแดง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู.jpg
document
วิธีการศึกษาชุมชนที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงเพื่อเข้าใจข้อมูลของชุมชน จึงได้พยายามหาวิธีใหม่ที่จะทำให้ได้เรียนรู้ชุมชนแบบชุมชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง มีการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ ที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมหาวิธีการศึกษาชุมชน โดยเริ่มที่ใช้เครื่องมือมานุษยวิทยา 7 ชิ้นในการศึกษาชุมชน
อ่านต่อ...
jpg
document
รวบรวมผลงานของนักวิจัยพื้นที่ที่ได้เรียงร้อยถ้อยคำเกี่ยวกับงานพื้นที่เพื่อสื่อสารให้คนภายนอกได้รับรู้เรื่องราวดีๆ ที่เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน
อ่านต่อ...
document
ระบบสุขภาพ, รูปแบบระบบ, การจัดการความรู้ การสื่อสาร, สิทธิชุมชน, อาสาสมัครชุมชน, เงือนไขการส่งเสริมโรงพยาบาลชุมชนเข้มแข็ง, นวัตกรรมชุมชน และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพชุมชน
อ่านต่อ...
document
รวบรวมผลงานของนักวิจัยในพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่าน
อ่านต่อ...