Skip to main content

นิทานสำหรับเด็ก

เรียงตาม:
document
สารของสมาคมไทสร้างสรรค์ ชื่อ เด็กไท ฉบับ พลังนิทาน เพราะใครๆ ก็รู้ว่านิทานกับเด็กๆ เป็นของคู่กัน และนิทานสร้างความสนุกสนานและสร้างความสุขให้มากเพียงใด แต่นิทานมีอะไรๆ มากกว่าความสนุกและความสุขชั่วขณะ
อ่านต่อ...
document
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนพลังครอบครัว เป็นการรวบรวมวิธีการทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติหรือของใช้ใกล้ตัวเพื่อเสริมสร้างกิจกรรมภายในครอบครัว ให้เกิดความผูกพัน สร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดพัฒนาการทางความคิดและจิตใจต่อบุคคลภายในครอบครัว
อ่านต่อ...
document
หนังสือนิทานคุณธรรมรางวัลชนะเลิศระดับปฐมวัย โครงการประกวดนิทานคุณธรรม ครั้งที่ 1 ปี 2548 ด้วยตระหนักของความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมกับเด็กและเยาวชน การทำความดีด้วยการให้การช่วยเหลือผู้อื่น การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทำให้เรามีความสุขโดยไม่เป็นสัตว์ประหลาด
อ่านต่อ...
document
เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานนิทานที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 6 เรื่อง จากการประกวดนิทานในโครงการ "สุขภาพในนิทาน" เพื่อกระตุ้นแบละส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพแก่สังคมผ่านการสร้างสรรค์ผลงานนิทาน และพัฒนาสื่อด้านสุขภาพแก่เด็กและเยาวชน
อ่านต่อ...
 สำหรับเด็ก.jpg
document
ผลจากการนโยบายของกระทรวงสาธารณะสุข ในด้านการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น และ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก ทำให้ชาวลำปางคิดโครงการประกวดนิทานสุขภาพสำหรับเด็ก เพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมใยนการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ เพื่อพํฒนาสุขภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ในเด็ก และหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเพื่อเผยแพร่เป็นความรู้ให้คนภายนอกชุมชนด้วย
อ่านต่อ...