Skip to main content

โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

เรียงตาม:
document
วัยเด็กเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตและอยู่ในวัยเรียนเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงเพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้ทราบขีดความสามารถทางร่างกายของเด็กไทย อายุ 7-18 ปี จึงได้มีการคิดค้นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายขึ้น (Physical Fitness Test) เพื่อประเมินขีดความสามารถประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายเด็กไทยอายุ 7-18 ปี และสร้างเกณฑ์มาตรฐานไว้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ
อ่านต่อ...