Skip to main content

โครงการคนไทยไร้พุง

เรียงตาม:
document
เรื่องเล่าจากประสบการณ์การทำงานในประเด็นนโยบายสาธารณะคนไทยไร้พุง การทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในภาคปฏิบัติ รวมทั้งบทเรียนจากการจัดการความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ เบื้องหลังการทำงานทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินั่นเอง
อ่านต่อ...