Skip to main content

โครงการพัฒนาชุมชน

เรียงตาม:
document
ถอดบทเรียนที่จะเป็นคำตอบให้ชุมชนอื่นๆ ทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งระดับนโยบายสาธารณะ เพื่อเพิ่มความสุขมวลรวมของประเทศ อย่างไรก็ตาม บทเรียนเหล่านี้หาใช่หลักสูตรสำเร็จ แต่ยังต้องมีการคิดค้นทดลองต่ออีก ชุมชนจึงควรเลือกใช้และปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
อ่านต่อ...
document
ประมวลปาฐกถาของ ฯพณฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในเรื่องการเรียนรู้ที่แท้ ความสุขของชุมชน ความพอเพียง ตามหลักคิดและแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่านต่อ...
document
ดับบ้านดับเมือง เรียนรู้อยู่ดีที่ปากใต้ หมายถึง มุ่งสร้างสภาวะอยู่ดี (well-being)หรือสุขภาวะด้วยการเรียนรู้ อย่างประสานจัดระบบความสัมพันธ์เชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนของภาคประชาชนและภาคประชาสังคมภาคใต้ไปด้วยกันอย่างเปิดกว้างสมานฉันท์ เอื้ออาทรเสมือนการปรับปรุงเมืองตกแต่งบ้านเมืองดังที่ภาษาใต้เรียกว่า "ดับบ้านดับเมือง"
อ่านต่อ...
document
"ในอนาคต เมืองจะยังคงเจริญเติบโตต่อไปมีการคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมเมืองในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยในปี 2554 ประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศจะอาศัยอยู่ในเมือง" ดังนั้นเราจึงควรหันมาหาวิธีรับมือกับการเติบโตของเมืองด้วยการสร้างกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยท้องถิ่น อันจะนำไปสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่แท้จริง
อ่านต่อ...
 เรียนรู้อยู่ดีที่ปากใต้.jpg
document
เป็นโครงการพัฒนาชุมชนเป็นสุขที่ภาคใต้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมเพื่อหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
อ่านต่อ...
document
แนวทางของการเรียนรู้ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านต่อ...