Skip to main content

ภาวะโภชนาการเกิน

เรียงตาม:
document
หนังสือที่จะบอกกับวัยรุ่นทั่วไปได้ว่า การควบคุมการรับประทานอาหารให้เหมาะสมควรทำอย่างไร แล้วถ้าเกิดภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานจนเกิดโรคอ้วน จะส่งผลต่อสุขภาอย่างไร แก้ไขได้ด้วยวิธีไหนบ้างที่เหมาะสม รวมทั้งมีคำแนะนำและแนวทางการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
อ่านต่อ...