Skip to main content

โภชนาการเด็ก

เรียงตาม:
document
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัยภาคใต้ ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในจังหวัดสงขลาและภูเก็ต ในการพัฒนาระบบและกลไกให้ท้องถิ่นและชุมชนมีศักยภาพและสมรรถนะ ในการส่งเสริมให้เด็กทารกในชุมชน เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กวัยเรียนในโรงเรียน ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนทุกวัน พร้อมทั้งหล่อหลอมให้เด็กเหล่านี้ มีพฤติกรรมการกินอาหารที่เหมาะสม
อ่านต่อ...
document
แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนนำร่อง คณะครูช่วงชั้นปฐมวัยของโรงเรียนวัดเทพชุมนุมได้ใช้แผนการจัดประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการสอนโดยพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสติปัญญา ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ และด้านสังคม
อ่านต่อ...
document
คำแนะนำเพื่อการสร้างให้เด็กไทยมีพลานามัยที่ดี ทั้งด้ารการบริโภค และการออกกำลังกาย
อ่านต่อ...