Skip to main content

การ ผลิตเพื่อขาย

เรียงตาม:
document
ปัญหาสะสมที่เกิดกับการผลิตอาหารของไทยในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ในปัจจุบัน ปัญหาที่มาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัฒน์ อิทธิพลที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิต และข้อสรุปจากเครือข่ายอาหารภาคการผลิต ปัญหาที่ต้องแก้ไข และวิสัยทัศน์
อ่านต่อ...